Promocija še ne vsebuje elementov

R e s t a v r a c i j a   I D I L A   s e  n a h a j a   v   P o d p a d n i ,   k i   j e   o d d a l j e n a   1 0   k m   i z   K o p r a   p r o t i   h r v a š k i m   m e j i   o b   š m a r s k i   c e s t i   i n   1 2   k m   i z           s m e r i   P o r t o r o ž Z  v e l i k i m   p a r k i r n i m   p r o s t o r o m   s m o   p o s k r b e l i   z a   v a š e   b r e z s k r b n o   p a r k i r a n  j e  v e č j e g a   š t e v i l a   a v t o m o b i l o v   i n   a v t o b u s o v .   S   t r e m i   r a z l i č n i m i   d v o r a n a m i   s k u p n e   z m o g l j i v o s t i   3 0 0   s e d e ž e v    n  u d i m o   g o s t o l j u b n o s t   g o s t o m   z   r a z l i č n i m i   ž e l j a m i . P o l e g   i n d i v i d u a l n i h   g o s t o v   n a   k o s i l u   i n   v e č e r j i   s p r e j e m a m o   z a k l j u č n e   d r u ž b e   o d   r a z n i h   s l a v n o s t i h   i n   a g e n c i j s k e   g o s t e .   Z   d o b r o   p o s t r e ž b o   k v a  l i t e t n e   h r a n e   i n   i z b r a n i h   o d p r t i h   i n   b u t e l j č n i h   v i n  s e   t r u d i m o   u st r e č i   v a š i m   ž e l j am   i n   z a ht e v a m .   Z a  z a b a v o    n a š i h   g o s to v   p  r i r e j a m o   s o b o t n e  v e č e r e   e v e r  g   r   e  e n o v .   N a   p r i j e t n em   p  l es i š č u   v am    o b   ž i v i   gl a s b i   o m o g o č a m o   z ab a v o   i n   p l e s  d o   j u t r a n j i h   u r .  N a š   k u h a r   v a m  b o   p r i p  r a vi l   j e d i   p o   š i r o k e m   i z b o r u ;   o d   m o r s k i h   r i b ,   š k o l j k    i n  r a k o v   d o   m e s n i h   j e d i   i n   o d l i č n i h     s l a d i c .   P o s e b  e j   p r i p o r o č a m o   s k r b n o   p r i p r a v l j e n o   r i b o   v   p e č i c i   i n   t a r t u f e   n a   r a z n e   n a č i n e .        

 • Njoki s tartufi

  shapeNjoki s tartufi

  v cremi "cremoso"

 • Vina Brič

  shapeVina Brič

  Asortiman vrhunskih buteljčnih vin Brič

 • File kovača

  shapeFile kovača

  z rižem in limonino travo ter mangovo kremo